Op deze pagina vind u veelgestelde vragen en de betekenis van bepaalde vaktermen met betrekking tot bewindvoering, curatele en mentorschap.

Bewindvoering is een beschermende maatregel voor mensen boven de achttien jaar. Het bewind wordt uitgesproken door een kantonrechter. Het is bedoeld voor mensen die tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn hun eigen financiën te regelen. Dit kan komen door lichamelijke of geestelijke toestand of doordat er problematische schulden zijn. Bewindvoering aanvragen kan via deze link.

De officiële naam is het Centraal curatele- en bewindregister. In het CCBR kan een contractspartij controleren of iemand onder bewind of curatele staat. Het doel van publicatie in het register is het voorkomen van ongewenste overeenkomsten. Zie https://ccbr.rechtspraak.nl/

Bij een verzoek tot onderbewindstelling of verzoek tot wijzigen van bewindvoerder moet Q-ratio een formulier naar de rechtbank sturen, een zogenaamde bereidverklaring. Hierin geven wij aan bereid te zijn om bewindvoerder van een persoon te worden.

Het verschil tussen een curator en bewindvoerder is dat de curator naast de geldzaken ook de zorg van de belanghebbende regelt.

Bewind op grond van problematische schulden wordt in beginsel door de kantonrechter uitgesproken voor een periode van maximaal vijf jaar. Het bewind wordt uitgesproken op basis van één van de onderstaande juridische grondslagen.

 • verkwisting of problematische schulden

 • lichamelijke of geestelijke toestand (medische verklaring meesturen bij het verzoek)

Er kan een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Het bewind zal alleen eindigen als de oorzaak – die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag – niet meer bestaat. In het geval van problematische schulden, dienen er dan geen schulden meer te zijn om het bewind te laten opheffen.

Verder eindigt het bewind van rechtswege:

 • als de cliënt overlijdt.

 • als bewindvoering door curatele wordt vervangen.

Wanneer uw inkomen niet toereikend is wordt er door Q-ratio bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente. Wanneer er sprake is van draagkracht, dan moet u de kosten zelf betalen of een deel van de kosten.

Tarieven 2022
Kosten bewindvoerder per maand: 

 • Standaard bewind:  € 125,54
 • Schuldenbewind:     € 162,44


Klik op deze link om alle tarieven voor dit jaar te bekijken.

Griffierecht
De verzoeker krijgt thuis een nota van “de Rechtspraak”, dit noemt men griffierecht. Dit zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Indien u de kosten niet zelf kunt betalen, kan Q-ratio dit bedrag voorschieten. U dient dan uiteraard wel een kopie van de nota aan ons te sturen.

Tarieven 2022
Klik op deze link om de tarieven voor dit jaar te bekijken.

Griffierecht
De verzoeker krijgt thuis een nota van “de Rechtspraak”, dit noemt men griffierecht. Dit zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Indien u de kosten niet zelf kunt betalen, kan Q-ratio dit bedrag voorschieten. U dient dan uiteraard wel een kopie van de nota aan ons te sturen.

Tarieven 2022
Klik op deze link om de tarieven voor dit jaar te bekijken.

Griffierecht
De verzoeker krijgt thuis een nota van “de Rechtspraak”, dit noemt men griffierecht. Dit zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Indien u de kosten niet zelf kunt betalen, kan Q-ratio dit bedrag voorschieten. U dient dan uiteraard wel een kopie van de nota aan ons te sturen.

In tegenstelling tot waar veel cliënten vanuit gaan, is er geen wettelijk minimum voor leefgeld. Er zijn wel richtlijnen. Uiteindelijk is de hoogte van het leefgeld afhankelijk van de financiële situatie. De bewindvoerder bepaalt de hoogte voor zijn of haar cliënt(en) gebaseerd op de inkomsten, uitgaven (o.a. vaste lasten) en eventuele schulden. Indien het budget het toelaat, wordt er rekening gehouden met een normbedrag van 50 euro per week voor de eerste persoon. Voor elk gezinslid wat volgt komt er nog 15 euro bij. Voorbeeld: voor een tweepersoonshuishouden geldt dan dus een normbedrag van 65 euro per week. Q-ratio hanteert in principe de onderstaande tarieven.

 • Eenpersoonshuishouden: € 50,- per week

 • Tweepersoonshuishouden: € 65,- per week

 • Gezin met 2 minderjarige kinderen: € 80,- per week

 • Gezin met 3 minderjarige kinderen: € 95,- per week

 • Gezin met 4 minderjarige kinderen: € 110,- per week

Q-ratio betaalt het leefgeld altijd op vrijdagen uit voor de aankomende week.

Aanvragen voor extra leefgeld dienen altijd vóór vrijdag gedaan te worden via ons e-mailadres info@q-ratio.nl. Vanzelfsprekend moet er een goede reden zijn om extra leefgeld te betalen omdat dit buiten het standaard budget valt.

Wanneer u niet tevreden bent over uw huidige bewindvoerder kunt u overstappen naar een andere bewindvoerder.
U schrijft dan een brief aan de kantonrechter met uw verzoek (waarom wijzigen bewindvoerder rechtbank).

Het antwoord is ja. Als de vaste lasten niet betaald kunnen worden mag de bewindvoerder de Kinderbijslag gebruiken om het budget rond te krijgen.

Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Dit stuurt de bewindvoerder of curator jaarlijks naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist.

In beginsel moet de bewindvoerder er voor zorgen dat alle vaste lasten (huur, gas/licht, water, premie (zorg)verzekeringen) betaald zijn. Indien er daarna geen of weinig geld meer overblijft kan het voorkomen dat er geen of weinig leefgeld betaalt kan worden. Dit komt echter zelden voor.

Een bewindvoerder is verplicht om eerst al uw vaste lasten zoals huur, energie, gas, licht, water, zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering te betalen. Wat er daarna overblijft aan geld wordt gebruikt om het leefgeld mee te betalen en (indien mogelijk) reserveringen voor onvoorziene uitgaven te doen.

Een bewindvoerder beslist alleen over uw financiën. Zaken zoals een cliënt inschrijven bij de gemeente, een paspoort aanvragen, woonruimte of werk voor een cliënt zoeken behoren niet tot de taakomschrijving. Leefgeld inhouden kan onder bepaalde omstandigheden wel, indien dit nodig is om primaire vaste lasten te betalen, zoals de huur.

Eigenlijk is een curator zowel bewindvoerder als mentor. Een curator beslist onder ander andere over: financiële zaken zoals geld en goederen en persoonlijke verzorging zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Niet iedereen kan zomaar bewindvoerder worden. De bewindvoerder dient in het bezit van een een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder.

OF

ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet).

Wanneer iemand de schuldsanering heeft doorlopen. Dit duurt altijd drie jaar. In deze periode worden schulden afgelost, het restant van de schulden wordt daarna kwijtgescholden. De taak van de bewindvoerder is om eerst de financiële situatie ‘stabiel’ te maken en vervolgens de cliënt aan te melden voor een schuldhulpverleningstraject via de gemeente. Let op: de bewindvoerder is dus GEEN schuldhulpverlener.

Schuldenwijzer is een onafhankelijk platform dat mensen met schulden eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en de daarbij horende informatie. Schuldenwijzer kan schuldescalatie voorkomen en de (zelf)redzaamheid van mensen met schulden vergroten. Zie schuldenwijzer.nl

Bureau Krediet Registratie (overheidsorgaan) houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem.

Vul hieronder uw gegevens in. Een bewindvoerder van Q-ratio zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.